Thuy’s real life story in Tiếng Việt / Vietnamese

Chị Thúy, 60 tuổi, chịu trách nhiệm chăm sóc cho cha chị là ông Nhâm, 92 tuổi ở nhà của gia đình. Chị chăm lo mọi mặt của sức khỏe toàn diện của cha, từ việc chăm sóc cá nhân, đến ăn uống và thể dục.

Publication date: